บ้านเดี่ยว

บริหารสิ่งแวดล้อม


งานดูแลสวน ภูมิทัศน์

การจัดการดูแลภูมิสถาปัตย์ สวนพักผ่อนและสนาม

ภูมิสถาปัตย์ สวนพักผ่อนและสนาม จัดเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จัดให้มีไว้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เป็นองค์ประกอบที่ผู้อยู่อาศัยสามารถสัมผัสและรับรู้ได้โดยตรง มีความเกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ

โดยรวมภูมิสถาปัตย์ หมายถึง บริเวณที่ได้รับการออกแบบ ก่อสร้างและปรับแต่งเป็นภูมิทัศน์ประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความสวยงาม เอกลักษณ์ จุดเด่น และความน่าสนใจให้กับหมู่บ้านจัดสรร โดยทั่วไป ประกอบด้วย สนามหญ้า พรรณไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้ดอก บ่อน้ำและอุปกรณ์น้ำพุ สิ่งปลูกสร้างดาดแข็ง และทางเดิน

สภาพความพร้อมสมบูรณ์ของภูมิสถาปัตย์ จึงมีผลต่อสภาพแวดล้อม บรรยากาศ คุณภาพชีวิตภายในหมู่บ้าน ทั้งยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงระดับคุณภาพ การดูแลเอาใจใส่ และภาพลักษณ์ของหมู่บ้านของเรา

ซึ่งสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่เข้ามาภายในโครงการ เป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศ ความรู้สึกและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยและผู้ผ่านไปมา และยังมีผลต่อไปยังมูลค่าของหมู่บ้านอีกด้วยจึงต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาเพื่อให้คงสภาพอย่างต่อเนื่อง

หลักการจัดการดูแลภูมิสถาปัตย์ สวนพักผ่อนและสนาม
การดูแลและรักษาให้ภูมิสถาปัตย์มีความสวยงาม เรียบร้อย สมบูรณ์ตามสภาพและคุณภาพตามที่ได้ออกแบบ และก่อสร้างไว้ เป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการ วางแผน และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ สภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของภูมิสถาปัตย์ เกิดจากการตัดแต่งเป็นรอบระยะเวลาที่เหมาะสม จากการบำรุงพรรณไม้อย่างสม่ำเสมอ


ทั้งนี้ การจัดการให้ภูมิสถาปัตย์ของหมู่บ้านให้ดูดีอยู่เสมอ จำเป็นต้องมี
1. มาตรฐานคุณภาพ หรือสภาพที่ต้องการอย่างชัดเจน
2. ตารางการดูแล ที่ชัดเจนและสอดคล้องไปกับเกณฑ์มาตรฐาน และรอบฤดูกาล