บ้านเดี่ยว

บริหารค่าบริการสาธารณะ


ที่มาของอัตราค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ

  •  อัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของหมู่บ้านนั้น มีที่มาจากแผนดำเนินงาน และแผนปรับปรุงเพื่อคงสภาพและรักษามูลค่า ซึ่งมาจากการจัดทำและประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยคณะจัดการนิติบุคคลหมู่บ้่าน
     
  • โดยทั่วไป อัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บนีี้ จะได้มาโดยการนำผลรวมของค่าใช้จ่ายที่มีการประมาณไว้ว่าจะเกิดขึ้น พร้อมส่วนสำรองมาหารด้วยขนาดพื้นที่ดินที่มีการจัดสรรรวม