บ้านเดี่ยว

บริหารคุณภาพชีวิต


การบริหารและดูแลสโมสร

การดูแลอาคารสโมสร และสิ่งสันทนาการ
นอกจากการที่ อาคารสโมสรและสันทนาการของหมู่บ้านในปัจจุบัน จะเป็นส่วนประกอบสำคัญของการขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการฯ เพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อบ้านแล้ว อาคารสโมสรและสิ่งสันทนาการยังจัดเป็นสิ่งประกอบพื้นฐาน ที่จัดสร้างไว้ขึ้นเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการ

อาคารสโมสรและสิ่งสันทนาการ จึงมักเป็นสถานที่ที่สมาชิกและผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน มาพบปะกันใช้เวลาร่วมกัน ได้รู้จักกัน และทำกิจกรรมร่วมกันการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย

การดูแลอาคารสโมสรและสิ่งสันทนาการครอบคลุมงานดังต่อไปนี้
1. การดูแลทำความสะอาด
2. การบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร อันได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบปั๊มน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ
3. การบำรุงรักษาสภาพอาคาร
4. การดูแลรักษาสิ่งตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์
การบริการสโมสร
• อาคารสโมสรของหมู่บ้านในปัจจุบัน มีการจัดเตรียมพื้นที่สันทนาการที่หลากหลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
• หากนิติบุคคลหมู่บ้าน ต้องการให้การใช้อาคารสโมสรเป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ทั้งมีการคอยดูแลการใช้งานอย่างใกล้ชิด นิติบุคคลหมู่บ้านอาจจำเป็นต้องจัดให้มีการบริการสโมสร
• บริการสโมสร ถือเป็นงานบริการที่กลายเป็นของจำเป็นสำหรับหมู่บ้านในปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้ามาใช้สิ่งสันทนาการในอาคารสโมสร และดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่งาน เหล่านี้ ได้แก่
     1. บริการ เจ้าหน้าที่ห้องออกกำลังกาย
     2. บริการ ห้องเกมส์ ห้องประชุม จัดเลี้ยง รวมถึงการจัดตารางใช้และการจัดสถานที่
     3. บริการ ห้องฝากของ
• ขอบเขตการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน
• ทั้งนี้ การจัดให้มีการบริการสโมสรนี้ จะกลายเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายรายการหนึ่งของหมู่บ้าน ที่ทุกนิติบุคคลฯควรพิจารณาให้รอบคอบถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ