บ้านเดี่ยว

บริการตกแต่ง และซ่อมแซม


ซ่อมบ้านในประกัน

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

1. ความเสียหาอันเกิดจากการใช้ผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์ ขาดการดูแลรักษา
2. ความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย, วาตภัย, ธรณีพิบัติ, อัคคีภัย, รวมถึงอุบัติเหตุ และการจราจล
3. การต่อเติม/ตกแต่งทุกชนิด มีผลทำให้การประกันคุณภาพสิ้นสุดลงทันที
4. การสูญหายของทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ส่งมอบให้ท่านเจ้าของบ้านภายหลังจากที่ได้ส่งมอบบ้านในวันตรวจรับบ้าน
5. การสูญหาย/เสียหายของทรัพย์สิน จากการโจรกรรม

หมายเหตุ
1. โครงการจะเรียนเชิญท่านเจ้าของบ้านตรวจรับมอบบ้าน เพื่อให้ท่านตรวจสอบคุณภาพบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์
2. ภายหลังโอนกรรมสิทธิ์ ท่านสามารถแจ้งปัญหาคุณภาพบ้าน (ภายในระยะเวลาที่กำหนดและภายใต้เงื่อนไขของโครงการ) ได้ที่ Contact Center 1739 หรือสำนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำโครงการ