บ้านเดี่ยว

รายละเอียดการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ


ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. Pruksa Contact Center : 1739
2. Website  3. E-Mail : Contactcenter@pruksa.com