คำนวนการกู้สินเชื่อ

คำนวนอัตราผ่อน

เพียงกรอบแบบฟอร์ม คุณจะทราบวาคุณสามารถประหยัดเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนจากรูปแบบการจ่ายเงินที่มีดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเดียวเท่านั้น

วงเงินกู้
บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
%
ระยะเวลา
ปี

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวนเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

ระยะเวลา (ปี)
อัตราการผ่อน (บาท)
รายได้ขั้นต่ำ (บาท)

คำนวนเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ

การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นกับรายได้ต่อปีของคุณ และความสามารถในการบริการสินเชื่อ โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุด ประมาน 35%ของรายได้สุทธิ

รายได้ต่อเดือน
บาท
ภาระหนี้ต่อเดือน
บาท
จำนวนปีที่กู้
ปี
อัตราดอกเบี้ย
%

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวนเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

ระยะเวลา (ปี)
อัตราการผ่อน (บาท)
วงเงินกู้ (บาท)

ขั้นตอนและเอกสารการขอสินเชื่อ

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขการขอสินเชื่อให้โปรดเตรียมหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ
กู้ธนาคาร
เงินสด
สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้กู้ (ทั้งเล่ม/ทุกแผ่น)
7 ชุด
7 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
7 ชุด
7 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า(ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส
7 ชุด
7 ชุด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
7 ชุด
7 ชุด
ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย(ฉบับจริง)
7 ชุด
7 ชุด
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) และรูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
7 ชุด
7 ชุด
สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน) หรือถ่ายทุกๆ หน้ารวมหน้าบัญชีปัจจุบัน ทุกๆ เล่มที่มี
7 ชุด
7 ชุด
สำเนาสัญญาซื้อขาย และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวด
7 ชุด
7 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
7 ชุด
7 ชุด

เอกสารสำคัญประกอบการกู้

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ
กู้ธนาคาร
เงินสด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้านของผู้กู้ทุกเล่มที่มี (ทั้งเล่ม)
5 ชุด
4 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
5 ชุด
4 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า(ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)
5 ชุด
4 ชุด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5 ชุด
4 ชุด
ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือนฉบับจริง (เดือนสุดท้าย)
1 ชุด
-
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์(ในกรณีที่ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว) รูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
1 ชุด
-
สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน) ทุกๆ หน้า (ถ้ามีหลายบัญชีให้สำเนาทุกบัญชีที่มี)
1 ชุด
-
สำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาใบเสร็จเงินจอง – เงินทำสัญญา และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวดที่ชำระมาแล้ว
1 ชุด
-

เช็คอัตราดอกเบี้ย

เช็คอัตราดอกเบี้ย

ทาง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อบ้านกับทางบริษัท โดยเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างท่านกับทางธนาคารที่ท่านต้องการจะขอสินเชื่อโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

เลือกธนาคารเพื่อดูอัตราดอกเบี้ย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของท่าน

ธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย
หมายเหตุ