ทาวน์เฮ้าส์

บริหารชุมชน


นิติบุคคลบ้านจัดสรร

       การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการและดูแลรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง และบริการสาธารณะของหมู่บ้าน ที่กฎหมายอนุญาตไว้ตาม พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

1. เพื่อให้สาธารณูปโภคส่วนกลางได้รับการจัดการ และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ คงสภาพที่ดีปลอดภัย พร้อมต่อการใช้งานและมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2. เพื่อให้มีการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนิติบุคคลฯ ตามที่จำเป็นและสมควร
3. เพื่อให้มีการจัดการและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบของนิติบุคคลฯกำหนดไว้ และให้เกิดการสร้างประโยชน์ตามมติของสมาชิก
4. เพื่อให้เกิดการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุข และปราศจากอันตราย  

       โดยรวมแล้ว นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงเป็นกลไกหลักใน “การจัดการทรัพย์ส่วนกลางและบริการส่วนรวมการดูแลความเรียบร้อยและรักษาระเบียบ ดูแลกิจการและการดำเนินการต่างๆที่เป็นประโยชน์และคงรักษาหรือเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลฯและเจ้าของร่วม” ด้วยการประสานประโยชน์และความเห็นชอบของหมู่สมาชิกการดำเนินงานนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ การกำหนดนโยบายและระเบียบการ การออกแบบและวางแผน การจัดให้มีการดำเนินงาน/การจัดการงานดูแลทรัพย์ส่วนกลางการประเมินสภาพและนำเสนอแผนการปรับปรุงและดำเนินที่จำเป็น