บริการตกแต่ง และซ่อมแซม


ซ่อมห้องชุดในประกัน

ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่ไม่ได้รับประกัน
กรณีที่ท่านเจ้าของห้องชุดจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับบริการซ่อมแซมหลังการขาย มีรายละเอียดดังนี้
 1. ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือผิดวิธี หรือการดูแลบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม
 2. ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสุดและ/หรือการเลือกใช้วัสดุที่บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้กำหนดหรือจัดหา
 3. ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดจากการแก้ไขข้อบกพร่องของท่านเองโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
 4. ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ ซึ่งบริษัทฯฯ มิได้เป็นผู้จัดหาและจัดทำ
 5. ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดจากการแก้ไข ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือระบบงานต่างๆ ที่ดำเนินการโดยเจ้าของห้องชุด
 6. การยืดหดตัวของวัสดุธรรมชาติตามอุณหภูมิในบริเวณโดยรอบ
 7. ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดจากการขาดการดูแลรักษาพื้นผิวหรือการไม่ติดตั้งผ้าม่านเพื่อป้องกันแสงแดดและความร้อน และ/หรือการใช้น้ำยาเคมีในการทำความสะอาดผิดประเภท
 8. ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดจากการที่เจ้าของห้องชุดไม่ได้เข้าอยู่อาศัยและไม่ได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยเกิน 3 เดือน นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์
 9. ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และ/ หรือการตกแต่งภายใน ซึ่งบริษัทฯมิได้เป็นผู้จัดหาหรือจัดทำ
10. ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์หรือภัยทางธรรมชาติ รวมทั้งอุบัติเหตุ/ อุบัติภัยอื่นๆ
11. เมื่อพ้นระยะเวลาการรับประกัน
12. ของแถมหรือของสมนาคุณที่บริษัทให้กับลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ เงื่อนไขการรับประกันตามข้อกำหนดของผู้จำหน่าย