ขอบเขตการให้บริการ


ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. Pruksa Contact Center : 1739
2. Website 
       - สอบถามเรื่องทั่วไป
       - แนะนำ/ติชม
       - รับเรื่องแจ้งซ่อม/แจ้งปัญหา
       - ร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน
3. E-Mail : Contactcenter@pruksa.com

4. ร้องเรียนขอความเป็นธรรม